ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 2015-1-EL01-KA102-013304
Ανάπτυξη εφαρμογών Android

Τα έξοδα της εκδρομής απορροφήθηκαν από κοδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  δεν επιβάρυναν τους μαθητές μας.