Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Νέα - Ανακοινώσεις Εγγραφές ΕΠΑΛ (ηλεκτρονικά)-video

Εγγραφές ΕΠΑΛ (ηλεκτρονικά)-video

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδειάς, όλοι οι μαθητές του σχολείου μας πρέπει από 19 εως 23 Ιουνίου 2017 να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης φοίτησης στο 3ο ΕΠΑΛ Ταύρου. Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υποχρεωτική γίνεται ηλεκτρονικά από τον προσωπικό υπολογιστή στο σπίτι μας και στην περίπτωση που ο μαθητής δεν την πραγματοποήσει, δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο μας ή σε οποιοδήποτε άλλο ΕΠΑΛ επιθυμεί.

 


Παρακάτω για καλύτερη ενημέρωση όλων των μαθητών υπάρχει όλο το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα και δίνει στοιχεία για τον τρόπο που γίνεται η υπόψη διαδικασία (site, στοιχεία που απαιτούνται, κωδικοί κλπ).

Το σχολείο μας για καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και προς αποφυγεί λαθών, έχει δημιουργήσει μια ομάδα διεκπαιρέωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας, όπου οι μαθητές μπορούν να προσέλθουν σε αυτό τις συγκεκριμένες ημερομηνίες (19 - 23 Ιουν. 2017) και από ώρα 19:00 εως 22:15 και να πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική δήλωση αυτή με την βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών των τμημάτων, η οποία απαιτεί και στοιχεία για το σχολείο του, που πιθανόν ο μαθητής να μην γνωρίζει.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή των δηλώσεων είναι τα παρακάτω:

Κωδικοί TAXIS μαθητή ή γονέα όταν ο μαθητής είναι προστατευόμενο μέλος και δεν έχει ΑΦΜ.

email μαθητή ή γονέα, όπου να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, διότι εκεί θα αποσταλλούν στοιχεία ενεργοποίησης της δήλωσης και η έγκριση φοίτησης του μαθητή στο ΕΠΑΛ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση πρακαλώ επικοινωνήστε με το σχολείο μας και τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος της σχολικής χρονιάς που μας πέρασε.

Για τον λόγω αυτό η γιορτή του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουν. 2017 ημέρα Δευτέρα και όχι στις 22/6/17 όπως αρχικά είχαμε προγραμματίσει.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Οι μαθητε?ς/τριες που επιθυμου?ν να εγγραφου?ν, να ανανεω?σουν την εγγραφη? τους η? να μετεγγραφου?ν σε οποιαδη?ποτε τα?ξη Ημερησι?ων και Εσπερινω?ν ΕΠΑ.Λ για το σχολικο? ε?τος 2017-2018, υποβα?λλουν «Ηλεκτρονικη? Δη?λωση Προτι?μησης για τα ΕΠΑ.Λ.», με?σω της εφαρμογη?ς e-epal στην ηλεκτρονικη? διευ?θυνση:

https://e-epal.minedu.gov.gr ,

συμπληρω?νοντας ο?λα τα απαραι?τητα στοιχει?α, απο? τη 19η Ιουνι?ου ε?ως την 23η Ιουνι?ου 2017.

Στην περι?πτωση ανη?λικων μαθητω?ν/τριω?ν την ηλεκτρονικη? δη?λωση προτι?μησης καταθε?τουν οι κηδεμο?νες τους.

Για την ει?σοδο στην εφαρμογη? e-epal, ει?ναι απαραι?τητοι οι κωδικοι? taxis. Στην περι?πτωση ανη?λικου/ης μαθητη?/τριας η? ενη?λικου προστατευο?μενου με?λους ο/η οποι?ος/α δε διαθε?τει κωδικου?ς taxis, χρησιμοποιου?νται οι κωδικοι? taxis του γονε?α η? κηδεμο?να η? του κατα? το νο?μο υπευ?θυνου αντι?στοιχα. Στην περι?πτωση αυτη?, απαιτει?ται αποδεικτικο? ε?γγραφο δημο?σιας αρχη?ς κατα? τη διαδικασι?α της εγγραφη?ς στο σχολει?ο.

Επι?σης, στην περι?πτωση κατα? την οποι?α οι αιτου?ντες/αιτου?σες δε διαθε?τουν κωδικου?ς taxis, οφει?λουν να προβου?ν σε ο?λες τις απαραι?τητες ενε?ργειες προκειμε?νου να τους αποκτη?σουν ε?γκαιρα.

Για ο?σους/ο?σες επιθυμου?ν να εγγραφου?ν στην Α ? τα?ξη ΕΠΑ.Λ. και αδυνατου?ν να αποκτη?σουν κωδικου?ς taxis, μπορου?ν να απευθυ?νονται στους διευθυντε?ς των ΕΠΑ.Λ. οι οποι?οι ε?χουν τη δυνατο?τητα να δηλω?σουν, με?σω των προσωπικω?ν τους κωδικω?ν taxis, την προτι?μηση που τους υποβα?λλουν εγγρα?φως με υπευ?θυνη δη?λωση, οι κηδεμο?νες των ανη?λικων η? οι ενη?λικες μαθητε?ς/τριες. Επισημαι?νεται ο?τι στην ανωτε?ρω υπευ?θυνη δη?λωση αναγρα?φεται: «Ο/Η κα?τωθι υπογεγραμμε?νος/η ...... εξουσιοδοτω? τον διευθυντη? του .......ΕΠΑ.Λ. να υποβα?λλει την ηλεκτρονικη? δη?λωση προτι?μησης του/της μαθητη?/τριας...............για την Α ?τα?ξη ΕΠΑ.Λ. λο?γω αδυναμι?ας απο?κτησης κωδικω?ν taxis».

Οι αιτου?ντες/αιτου?σες κατα? την ει?σοδο τους στην εφαρμογη? e-epal θα ε?χουν τη δυνατο?τητα να ενημερω?νονται για τις τα?ξεις, τους τομει?ς και τις ειδικο?τητες των ΕΠΑΛ στις οποι?ες δικαιου?νται να εγγραφου?ν.

Κατα? την υποβολη? της ηλεκτρονικη?ς δη?λωσης προτι?μησης καταχωρι?ζονται στοιχει?α ο?πως:

1. Το e-mail του κηδεμο?να η? του/της ενη?λικου/ης μαθητη?/τριας

2. Τα ατομικα? στοιχει?α του κηδεμο?να

3. Η τα?ξη την οποι?α ολοκλη?ρωσαν και τους δι?νει τη δυνατο?τητα να εγγραφου?ν στο ΕΠΑΛ, το

σχολει?ο προε?λευσης και το τελευται?ο ε?τος φοι?τησης

4. Η επιλογη? για εγγραφη? στην Α ? Τα?ξη η? στον Τομε?α της Β ? Τα?ξης η? στην Ειδικο?τητα της Γ ? Τα?ξης

ημερησι?ων και εσπερινω?ν ΕΠΑ.Λ. η? της Δ ? τα?ξης εσπερινω?ν ΕΠΑ.Λ.

5. Η επιλογη? ε?ως τριω?ν (3) ΕΠΑ.Λ.

6. Τα ατομικα? στοιχει?α του/της μαθητη?/τριας

Σημειω?νεται ο?τι:

Ο?σοι/ο?σες μαθητε?ς/τριες ε?χουν προαχθει? απο? τα?ξη του ΕΠΑ.Λ. ε?χουν τη δυνατο?τητα να επιλε?ξουν πρω?τη τη σχολικη? μονα?δα στην οποι?α φοιτου?ν και στην οποι?α ε?χουν προτεραιο?τητα εγγραφη?ς.

Οι κηδεμο?νες των ανηλι?κων μαθητω?ν/τριω?ν και οι ενη?λικοι/ες μαθητε?ς/τριες πρε?πει να γνωρι?ζουν ο?τι η κατα?ταξη τους σε ΕΠΑ.Λ προτι?μηση?ς τους θα γι?νει με βα?ση τη σειρα? προτι?μησης που δηλω?θηκε και θα γι?νει σε Τα?ξεις, Τομει?ς και Ειδικο?τητες που πληρου?ν τις πρου?ποθε?σεις λειτουργι?ας τους.

Μετα? την οριστικη? κατα?ταξη? τους σε συγκεκριμε?νο ΕΠΑ.Λ οι ενδιαφερο?μενοι/ες θα ενημερωθου?ν με?σω της εφαρμογη?ς e-epal στην ηλεκτρονικη? διευ?θυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και οφει?λουν να παρουσιαστου?ν απο? την 26η ε?ως την 30η? Ιουνι?ου 2017 για την οριστικη? εγγραφη?, ανανε?ωση εγγραφη?ς η? μετεγγραφη? στη σχολικη? μονα?δα που επιλε?χθηκαν προσκομι?ζοντας ο?σα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση. Στην περι?πτωση μη λειτουργι?ας του Τομε?α η? της Ειδικο?τητας στο σχολει?ο φοι?τησης , οι μαθητε?ς/τριες μπορου?ν να μετακινηθου?ν στο επο?μενο σχολει?ο (της σειρα?ς προτι?μηση?ς τους) στο οποι?ο εγκρι?θηκε η λειτουργι?α Τομε?α η? Ειδικο?τητας και ενημερω?νονται με?σω της εφαρμογη?ς e-epal στην προαναφερο?μενη ηλεκτρονικη? διευ?θυνση.

Στην περι?πτωση κατα? την οποι?α μαθητη?ς/τρια κατανεμη?θηκε σε ολιγομελε?ς τμη?μα του οποι?ου δεν ε?χει εγκριθει? η λειτουργι?α ε?ως το τε?λος Ιουνι?ου, αναμε?νει νεο?τερη ενημε?ρωση ε?ως τη 10η Ιουλι?ου.

Στην εξαιρετικη? περι?πτωση κατα? την οποι?α μαθητη?ς/τρια δεν κατανεμη?θηκε σε κανε?να σχολει?ο, η διαδικασι?α κατανομη?ς του/της θα γι?νει απο? την οικει?α Διευ?θυνση Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, στην οποι?α απευθυ?νεται ε?ως το τε?λος Ιουνι?ου, ο?που ο Διευθυντη?ς Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης προτει?νει την εγγραφη? του/της σε υπα?ρχοντα τμη?ματα.

Οι μαθητε?ς/τριες η? οι κηδεμο?νες αυτω?ν που συναντου?ν δυσκολι?α στη συμπλη?ρωση των απαραι?τητων στοιχει?ων στην εφαρμογη? (e-epal) μπορου?ν να απευθυ?νονται στο Help Desk της εφαρμογη?ς η? στο πλησιε?στερο ΕΠΑ.Λ. της κατοικι?ας τους κατα? τις ω?ρες λειτουργι?ας του.

Τα στοιχει?α που συμπληρω?νονται στην εφαρμογη? και ει?ναι απαραι?τητα για την ολοκλη?ρωση της εγγραφη?ς, κατατι?θενται και ελε?γχονται απο? τον Δ/ντη? του ΕΠΑ.Λ. στο οποι?ο κατατα?χθηκαν οι μαθητε?ς/τριες.

Οι μετεξεταστε?οι/ες μαθητε?ς/τριες Γυμνασι?ων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. οι οποι?οι/ες περιμε?νουν την ε?κδοση αποτελεσμα?των απο? τη δευ?τερη εξεταστικη? περι?οδο του Ιουνι?ου και ο?σοι/ες δεν ε?χουν υποβα?λει ηλεκτρονικη? δη?λωση προτι?μησης για λο?γους ανωτε?ρας βι?ας, ε?χουν τη δυνατο?τητα υποβολη?ς ηλεκτρονικη?ς δη?λωσης προτι?μησης για τα ΕΠΑ.Λ. απο? την 1η ε?ως την 7η Ιουλι?ου 2017. Οι εν λο?γω ενδιαφερο?μενοι/ες αφου? ενημερωθου?ν με?σω της εφαρμογη?ς e-epal στην προαναφερο?μενη ηλεκτρονικη? διευ?θυνση για το ΕΠΑ.Λ. της κατα?ταξη?ς τους, θα πραγματοποιη?σουν την εγγραφη? τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημε?ρα λειτουργι?ας τους, απο? τη 10η ε?ως τη 17η Ιουλι?ου 2017.

Οι αιτου?ντες/αιτου?σες ε?χουν τη δυνατο?τητα διαγραφη?ς της ηλεκτρονικη?ς δη?λωσης και υποβολη?ς νε?ας κατα? τις ημερομηνι?ες υποβολη?ς της ηλεκτρονικη?ς δη?λωσης.

Οι μαθητε?ς/τριες που εμποδι?στηκαν να εγγραφου?ν για λο?γους ανωτε?ρας βι?ας ( π.χ. λο?γοι υγει?ας, σοβαροι? οικογενειακοι? λο?γοι κ.α.) δυ?νανται να εγγραφου?ν απο? την 1η ε?ως την 11η Σεπτεμβρι?ου 2017 στα υπα?ρχοντα τμη?ματα.

Οι παραπεμπο?μενοι/ες μαθητε?ς/τριες στην ειδικη? εξεταστικη? περι?οδο του Σεπτεμβρι?ου, δυ?νανται να εγγραφου?ν απο? την 1η ε?ως την 11η Σεπτεμβρι?ου 2017.

Κατ? εξαι?ρεση, οι απο?φοιτοι των Σ.Δ.Ε. του τρε?χοντος σχολικου? ε?τους, δυ?νανται να εγγραφου?ν στα ΕΠΑ.Λ. απο? την 1η ε?ως την 11η Σεπτεμβρι?ου 2017, λο?γω επιμη?κυνσης του σχολικου? ε?τους.

Κατ? εξαι?ρεση, οι απο?φοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικου? ε?τους 2016-2017, οι οποι?οι επιθυμου?ν να εγγραφου?ν στη Β ? τα?ξη ΕΠΑ.Λ. για την απο?κτηση πτυχι?ου ειδικο?τητας, δυ?νανται να εγγραφου?ν και απο? την 1η ε?ως την 11η Σεπτεμβρι?ου 2017.